Z Aci@ب wS T^ UZ S, j@@T OUSq cUq c | ... @T wS AUZAa? B B wS, wS T, -- A@v AcrK @ش UQF @ S w, ceU r@ wS gA AAa | ~T@ gU , ~T wS gUc @f @?

-- cf^S, AR "f ASc wa TT ASrfˮTf" wS rS , 1939 U T-BS T | Teި cf^S, PTnf cf |


^S

jq rNAU ~crFq
~c jqAU j@ c j@Ao@
AS@vAmϩ rN
A@ا jqAU S
fQ?
 

e@ة

~, ~, , , q, D, , j, , R, , ~F

a, aa(A), u, uu(U), i, ii(I), R^i(^), e, ai, o, au, YA

@, Z, w, W, C 

ka, kha, ga, gha, ~Na

O, a, B, I, t 

cha(ca), chha(Ca), ja, jha(Ja), ~n

v, i, , b, H 

Ta, Tha, Da, Dha, Na

, , , o, S 

ta, tha, da, dha, na

, , c, g, T 

pa, pha, ba, bha, ma

s, , U, , r, K, , , , b

ya, ra, la, sa, sha, shha, ha, Ya(fa), .Da, .Dha

e, :, J 

.n, H, .N 

  (̬),  (^) 

.r, .h 

, Q, Q|, l,

GYa, xa, mha, t.h, hna

, ~q

ai, a_i

Note: The trailing "a" in any word may be dropped. "samIr" and "samIra" are equivalent


H

~Kb @ ~B AU aɦ

aashhaa.Dh kothaa hate aaj peli chhaa.Daa

^ AcU ASB ~TS

santraaser bihbalataa nijere apamaan

@S cS AH AaU ~T TS

se kon.h banera hariNa chhila aamaara mane

SfU ~SWS ިa cp ~c wf

nIla a~njanaghana pu~njachhaafaafa sambR^ita ambara he gambhIra

~T j@Av @ cJAr BS

aamaara ekaTi kathaa baa.Nshi jaane

rcH wwS w AcFl OTA@ s

shraabaNera gaganera gaafa bidyut.h chamakifaa yaafa

c Zc c no

saba.r khaba.rtaare dahe taba krodhadaaha

A complete description of this translator may be found at Parabaas Axar